Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny

pracy w placówkach edukacyjnych.

2. Uczniowie i rodzice zostają zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny.

3. Podczas lekcji:

1) uczeń jest zobowiązany do przebywania w sali gdzie odbywają się przewidziane dla

klasy dane zajęcia i przestrzegania obowiązujących regulaminów pracowni,

2) w razie konieczności opuszczenia zajęć przez ucznia (np. wyjście do lekarza)

obowiązuje szczegółowe procedury zachowania się nauczyciela

oraz ucznia w takiej sytuacji

3) o powodzie opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym

4) w szczególnych przypadkach uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych

osobiście przez jednego z rodziców bądź prawnych opiekunów u wychowawcy klasy, a

w razie jego nieobecności – u Wicedyrektora szkoły

5) uczeń może uzyskać zgodę wychowawcy klasy na zwolnienie z części lub wszystkich

zajęć lekcyjnych w danym dniu na osobistą prośbę jednego z rodziców bądź prawnych

opiekunów lub na ich prośbę zamieszczoną w dzienniczku ucznia . W razie

nieobecności wychowawcy decyzję o zwolnieniu ucznia z lekcji podejmuje

wicedyrektor szkoły

6) potwierdzenie pisemnej prośby rodziców bądź prawnych opiekunów dotyczącej

zwolnienia ucznia z lekcji odbywa się na wywiadówkach we wcześniej ustalonych

terminach lub w czasie najbliższego spotkania nauczyciela z rodzicami /prawnymi

opiekunami

7) szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia przedmiotów

kosztownych, np. biżuteria, sprzęt RTV, itp. dlatego uczniowie nie powinni przynosić

do szkoły i na zajęcia organizowane poza szkołą tego typu przedmiotów.

4. Podczas przerw międzylekcyjnych:

1) za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły ( również poza budynkiem szkoły )

odpowiadają nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z obowiązującym harmonogramem

opracowanym przez Dyrekcję szkoły i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną

5. Podczas uroczystości szkolnych:

1) opiekę nad uczniami z danej klasy sprawuje nauczyciel, który powinien odbywać

zajęcia przewidziane w tej klasie , a w przypadku jego nieobecności – wychowawca

klasy

2) bezpośrednio przed rozpoczęciem uroczystości szkolnej nauczyciel przypomina

uczniom zasady zachowywania się w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu

3) o wyznaczonej godzinie nauczyciel wraz z uczniami udaje się we wskazane miejsce na

szkolną uroczystość

4) po zakończonej uroczystości nauczyciel wraz z uczniami udaje się do klasy w celu

kontynuowania zajęć

5) w czasie uroczystości szkolnych kiedy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekę

nad uczniami sprawuje wychowawca klasy lub inny nauczyciel wskazany przez

Dyrekcję szkoły.

Wyszukiwarka

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości

Szkoła uczestniczy w

wosp.jpg