Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Bezpieczeństwo uczniów

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny

pracy w placówkach edukacyjnych.

2. Uczniowie i rodzice zostają zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny.

3. Podczas lekcji:

1) uczeń jest zobowiązany do przebywania w sali gdzie odbywają się przewidziane dla

klasy dane zajęcia i przestrzegania obowiązujących regulaminów pracowni,

2) w razie konieczności opuszczenia zajęć przez ucznia (np. wyjście do lekarza)

obowiązuje szczegółowe procedury zachowania się nauczyciela

oraz ucznia w takiej sytuacji

3) o powodzie opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym

4) w szczególnych przypadkach uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych

osobiście przez jednego z rodziców bądź prawnych opiekunów u wychowawcy klasy, a

w razie jego nieobecności – u Wicedyrektora szkoły

5) uczeń może uzyskać zgodę wychowawcy klasy na zwolnienie z części lub wszystkich

zajęć lekcyjnych w danym dniu na osobistą prośbę jednego z rodziców bądź prawnych

opiekunów lub na ich prośbę zamieszczoną w dzienniczku ucznia . W razie

nieobecności wychowawcy decyzję o zwolnieniu ucznia z lekcji podejmuje

wicedyrektor szkoły

6) potwierdzenie pisemnej prośby rodziców bądź prawnych opiekunów dotyczącej

zwolnienia ucznia z lekcji odbywa się na wywiadówkach we wcześniej ustalonych

terminach lub w czasie najbliższego spotkania nauczyciela z rodzicami /prawnymi

opiekunami

7) szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia przedmiotów

kosztownych, np. biżuteria, sprzęt RTV, itp. dlatego uczniowie nie powinni przynosić

do szkoły i na zajęcia organizowane poza szkołą tego typu przedmiotów.

4. Podczas przerw międzylekcyjnych:

1) za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły ( również poza budynkiem szkoły )

odpowiadają nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z obowiązującym harmonogramem

opracowanym przez Dyrekcję szkoły i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną

5. Podczas uroczystości szkolnych:

1) opiekę nad uczniami z danej klasy sprawuje nauczyciel, który powinien odbywać

zajęcia przewidziane w tej klasie , a w przypadku jego nieobecności – wychowawca

klasy

2) bezpośrednio przed rozpoczęciem uroczystości szkolnej nauczyciel przypomina

uczniom zasady zachowywania się w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu

3) o wyznaczonej godzinie nauczyciel wraz z uczniami udaje się we wskazane miejsce na

szkolną uroczystość

4) po zakończonej uroczystości nauczyciel wraz z uczniami udaje się do klasy w celu

kontynuowania zajęć

5) w czasie uroczystości szkolnych kiedy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekę

nad uczniami sprawuje wychowawca klasy lub inny nauczyciel wskazany przez

Dyrekcję szkoły.

Data dodania: 2010-11-08 11:51:54
Data edycji: 2023-03-25 09:40:11
Ilość wyświetleń: 279

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej