Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W MIEROSZYNIE

na rok szkolny

2023/2024

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 poz. 1700)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1798)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli : pedagogów, pedagogów specjalnych , psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz.1610)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r., poz. 645)
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
 • „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mieroszynie.

Ponadto wykorzystano:

 • Wyniki z przeprowadzonych ankiet z uczniami i rodzicami

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mieroszynie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole z uwzględnieniem zarówno woli rodziców, jak i priorytetów edukacyjnych państwa. Wychowanie w swojej działalności zmierza do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na platońską triadę wartości: prawdę, dobro i piękno, Wpojenie powyższych wartości ma umożliwić realizacji nadrzędnego celu wychowawczego jakim jest umiejętność podejmowania przez uczniów odpowiedzialnych decyzji w dorosłym życiu.   Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów oraz czynników chroniących i czynników ryzyka. W trakcie diagnozy, na szczególną uwagę został zwrócony fakt kondycji psychicznej uczniów, zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, popełnianiu czynów karalnych, zapobieganiu przejawów demoralizacji oraz szeroko pojętą integracje uczniów w szkole.  W programie uwzględniono działania zmierzające do ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także mając na uwadze przybyłych uczniów z Ukrainy budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz integracja uczniów w szkole. Jak co roku zaplanowano również wydarzenia promujące zdrowy tryb życia oraz kształtujące poczucie patriotyzmu jako i poszanowanie tradycji. 

W programie zostały uwzględnione również inne problemy występujące w środowisku szkolnym przekazywane przez nauczycieli w ramach obserwacji indywidualnych potrzeb uczniów.

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny uwzględnia:

 • wyniki ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2022/2023,
 • wnioski i analizy (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych),
 • inne dokumenty i spostrzeżenia ważne dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.
 • ankiety przeprowadzone wśród rodziców oraz uczniów klas IV - VIII

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

Celem realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego jest stworzenie takiej szkoły, w której: 

 • uczeń poznaje siebie, swoje potrzeby, emocje, aspiracje i możliwości, zapoznaje się z cechami rozwoju fizycznego, uczy się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, oceniać osiągnięcia, planować doskonalenie oraz brać odpowiedzialność za własny rozwój.
 • Podejmowane są działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz na rzecz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 • Wspomagana jest wychowawcza rola rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Doskonalone są kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Doskonalone są kompetencje nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Podnoszona jest jakość wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 • Podejmowane są inicjatywy/działania w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 • Wpierany jest rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 • Rozwijane są umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Wspierany jest rozwój nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • Rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, wspierają
  nauczycieli, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
 1. MISJA SZKOŁY

„Moja szkoła – mój drugi dom” Zatem: zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych zdolności, twórcze działanie, bezpieczeństwo, przyjaźń, partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, radość i zabawa, pozytywne myślenie.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur i narodowości. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w tym uczniów przybyłych z Ukrainy.

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mieroszynie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 • prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi,
 • potrafi nawiązywać i podtrzymywać pozytywne relacje interpersonalne ze wszystkimi uczniami szkoły i aktywnie reagować na wszelkie przejawy odrzucenia kolegów i koleżanek
 • wykazuje troskę o bezpieczeństwo i dobrostan kolegów i koleżanek w szkole, zapewniając wsparcie w ramach możliwości lub kierując je do odpowiednich osób dorosłych
 • jest odporny na skutki sytuacji kryzysowej
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego),
 • rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień bahawioralnych),
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły).

III. CELE OGÓLNE

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),zwiększaniu odporności na negatywne skutki sytuacji
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. nauczanie zdalne). Ukształtowanie postaw prospołecznych poprzez udział w działaniach na rzecz wolontariatu
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych
 • wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,
 • poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. nauki zdalnej) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków zachowań, które mogą świadczyć o przejawach demoralizacji, w szczególności dopuszczania się czynu zabronionego, naruszania zasad współżycia społecznego, uchylania się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień, edukacja dotycząca norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego,

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią, popełnienia czynu karalnego, przejawów demoralizacji.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów. Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą:

-problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne

-opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na zajęcia lekcyjne

-kłopoty w samodyscyplinie

-powiększająca się liczba uczniów z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi

-powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji, hazard, bieda) bądź tych, którzy funkcjonują w rodzinach zaburzonych (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, sieroctwo, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie, dzieci z migracji)

-problemy zdrowotne uczniów

--uzależnienia

-osamotnienie, brak relacji z dorosłymi i rówieśnikami

Poza już wskazanymi czynnikami indywidualnymi i społecznymi na jakość życia oraz sukces edukacyjny szkoły mają wpływ poszczególne czynniki ryzyka tj.:

-kryzys autorytetów

-dostępność środków psychoaktywnych

-moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, itp.

-brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania

-brak właściwych wzorców rodzinnych

-naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane

-konflikty rówieśnicze

-brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców rodzinnych

-niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet

-stres i niepowodzenia edukacyjne

-brak zdolności do kompensowania stresu

-brak nawyku aktywnego odpoczynku

-nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp.

-siecioholizm

-lęki związane z epidemią i wojną w Ukrainie

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • podniesienie kondycji psychicznej uczniów, wspomaganie rozwoju w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • pomoc w adaptacji do rytmu nauki
 • pomoc uczniom ukraińskim poprzez budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole, oraz poczucia integracji z zespołem klasowym i środowiskiem szkolnym
 • reagowanie na wszelkie przejawy odrzucenia w społeczności klasowej
 • mobilizacje uczniów do wypełniania obowiązku szkolnego
 • eliminowanie lęku i poczucia zagrożenia , obaw przed porażka w grupie , wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja zespołów rówieśniczych) uwzględniając propozycje uczniów i ich rodziców,
 • zapobieganie cyberprzemocy , wykluczeniu, hejtowi, mowie nienawiści , popełnianiu czynów karalnych
 • przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności behawioralnym związanym z korzystaniem z Internetu i urządzeń cyfrowych m.in. uzależnienie od gier komputerowych
 • utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • rozwój umiejętności uczenia się
 • rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych
 • budowanie umiejętności radzenia sobie ze złością, wyrażania własnych emocji
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole oraz poza szkołą
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • zapobieganie popełnianiu czynów karalnych i przejawom demoralizacji
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem
 • uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.
 1. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
 • Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,
 • stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,
 • inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,
 • dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,
 • dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np. prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),
 • czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”,
 • czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog specjalny, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
 • inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 • Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów
 • dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją,
 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 • Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy depresji, agresji, demoralizacji, uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 • przestrzegają reguł sanitarnych określonych
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • udzielają wsparcia dzieciom ukraińskim adekwatnie do zaistniałych potrzeb
 • zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia,
 • Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 • podejmują działania zmierzające do poczucia bezpieczeństwa w szkole dzieciom z Ukrainy poprzez m.in. poczucie integracji z zespołem klasowym i środowiskiem szkolnym
 • aktywnie reagują widząc wszelkie przejawy odrzucenia uczniów ze społeczności klasowej, nietolerancje czy jakiekolwiek symptomy pogarszającej się kondycji psychicznej uczniów.
 • rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej (np. w przypadku konieczności nauki zdalnej)
 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, w tym uczniów przybyłych z Ukrainy
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające np. z nauki w trybie zdalnym
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, psychologiem, pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych
 • Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego dyscyplinowania uczniów,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.
 • Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,
 • uczestniczy w poszukiwaniu rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, uczestniczy w pracach zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • wspiera uczniów doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych, rodzinnych  i środowiskowych,
 • pomaga uczniom w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz pokonywaniu trudności w adaptacji szkolnej i integracji rówieśniczej ( zajęcia psychoedukacyjne, rozmowy, zajęcia edukacyjne o charakterze integrującym zespoły klasowe)
 • podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości i dojrzałej odpowiedzialności uczniów (rozmowy, dyskusje),
 • prowadzi działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych  i społecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na  umiejętność obrony granic osobistych i asertywnego odmawiania (zajęcia psychoedukacyjne
  i profilaktyczne, rozmowy, pogadanki),
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie depresji i zaburzeniom nastroju wśród dzieci i młodzieży (zajęcia psychoedukacyjne, rozmowy i pogadanki, działania związane z udziałem w programie profilaktycznym ,,młode głowy''),
 • prowadzi działania informacyjne dotyczące zagrożeń związanych 
  z uzależnieniami (substancje psychoaktywne, uzależnienia  behawioralne) skierowane do uczniów (zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne) oraz rodziców (udostępnianie materiałów informacyjnych, konsultacje i spotkania z rodzicami),
 • prowadzi działania na rzecz ograniczania zachowań ryzykownych angażujących uczniów przez monitorowanie uczniów będących  w grupie ryzyka, reagowanie w sytuacjach zagrożenia  bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz  edukowanie uczniów w zakresie konsekwencji  związanych
  z zachowaniami niebezpiecznymi (przemocą,  agresją, stosowaniem substancji psychoaktywnych, zagrożenia cyfrowe),
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów (spotkania, konsultcje, udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych),
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,
 • prowadzi konsultacje i współpracuje ze specjalistami, wychowawcami,  nauczycielami, w zakresie udzielania pomocy  psychologiczno- pedagogicznej,
 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,
 • bierze udział w szkoleniach, doskonali  umiejętności zawodowe w zakresie diagnozy i terapii problemów i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
 • współtworzy Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
 • Rodzice:
 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
 • Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Obszar rozwoju intelektualnego:

 • Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Mobilizowanie uczniów do pracy poprzez ciągłe motywowanie, chwalenie za drobne sukcesy i osiągnięcia.
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się.
 • Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 • Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.
 • Reagowanie na widoczne trudności w nauce uczniów.

Obszar rozwoju społecznego:

 • Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych ww wszystkich klasach.
 • Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 • Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 • Rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu
 • Zapobieganie cyberprzemocy, wykluczeniu, hejtowi, mowie nienawiści , popełnianiu czynów karalnych

Obszar rozwoju fizycznego:

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 • W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą zajęcia sprzyjające kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 • 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a
 • 100% uczniów zna zasady ochrony zdrowia

Obszar rozwoju emocjonalnego:

 • Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, podniesienie kondycji psychicznej uczniów. Utrzymywanie życzliwej atmosfery podczas lekcji, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej, docenianie.
 • Przeprowadzenie cyklu zajęć psycho-edukacyjnych w klasach, kształcących umiejętność rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze złością
 • Przeprowadzenie cyklu zajęć psycho-edukacyjnych w klasach dających warsztat do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmacniających poczucie własnej wartości, przeciwdziałanie odrzuceniu w klasie.
 • Rozpoznanie i szybkie reagowanie na sygnały widocznych zaburzeń lękowych , zaburzeń nastroju i depresji. Na podstawie obserwacji rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich pracowników szkoły.
 • Zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym w tym uzależnieniom behawioralnym
 • Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.
 • Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

Obszar rozwoju duchowego:

 • Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 • Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 • Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

HARMONOGRAM  WYBRANYCH DZIAŁAŃ

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

Nauczyciele

Wychowawcy

31.10.2023 r.

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta

Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły

Przeprowadzenie przez nauczycieli  zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator WDN

 

 

Dyrektor

31.10.2023 r.

Zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości

 

 

Zgodnie z terminami obserwacji lekcji ustalonym w planie nadzoru

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

Zajęcia z orientacji zawodowej

Wychowawcy doradca zawodowy

Zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach

Kształtowanie postawy twórczej

Szkolny festiwal twórczości artystycznej

Wychowawcy, Organizatorzy przeglądu

 

Zgodnie z harmonogramem

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 

Warsztaty w klasach

 

Debata na temat wartości i zasad wolontariatu

Wychowawcy

 

Pierwsze półrocze (zgodnie z harmonogramem)

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

Przewodniczący zespołów wychowawczych

 

Zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym w zespołach wychowawczych dla poszczególnych klas

 

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem

 Wychowawcy

Zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

Działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Powołanie Rady Wolontariatu

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu

Opiekun samorządu szkolnego

Joanna Ceynowa

Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu

 

Nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania

Adam Ryske

 

Zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

Wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze

Wychowawcy

Nauczyciele

Terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wycieczki

Wychowawcy

Nauczyciele

 

Zgodnie z harmonogramem

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

Warsztaty organizowane przez pedagoga i psychologa szkolnego

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Wychowawcy klas

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców

Nauczyciel WF

Nauczyciele biologii i wychowania fizycznego

Wychowawcy klas

Cały rok

SPOŁECZNA

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

Wychowawcy klas

Do 31.10.2023 r.

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego

Wychowawcy klas Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Opiekun samorządu

Joanna Ceynowa

Zgodnie z harmonogramem zajęć

 

 

 

Zgodnie z programem zajęć

Zapobieganie przejawom demoralizacji i popełnianiu czynów karalnych 

Lekcje wychowawcze przeznaczone dla klas VII-VIII 

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas VII-VIII

Pierwsze półrocze, zgodnie z programem zajęć

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Warsztaty dla klas VIII prowadzone przez pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

Pedagog szkolny Doradca zawodowy

Cały rok

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez pedagoga szkolnego i doradcę zawodowego

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

Analiza frekwencji uczniów

 

Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami

Dyrektor

Wicedyrektor

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych , ustalonym na dany rok szkolny 

 

 

Zapobieganie cyberprzemocy, wykluczeniu , hejtowi, mowie nienawiści

Warsztaty z budowania świadomości na temat własnej prywatności i ochrony prywatnych treści,

Edukacja o odpowiedzialności za działanie w sieci,

 

Indywidualne wsparcie psychiczne i emocjonalne uczniów którzy doświadczyli cyberprzemocy. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie wg ustaleń

Wychowawcy, Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Zgodnie z harmonogramem zajęć

 

Zapobieganie cyberprzemocy, wykluczeniu , hejtowi, mowie nienawiści

Warsztaty z budowania świadomości na temat własnej prywatności i ochrony prywatnych treści,

Edukacja o odpowiedzialności za działanie w sieci,

Indywidualne wsparcie psychiczne i emocjonalne uczniów którzy doświadczyli cyberprzemocy. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie wg ustaleń

 

Wychowawcy, Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Zgodnie z harmonogramem zajęć

EMOCJONALNA

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć

Wychowawcy klas

Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

 

Zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych , radzenia sobie ze złością

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć

 

Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

 

 

Wychowawca

Zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

Lekcje wychowawcze

Pedagog szkolny

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą

Lekcje wychowawcze z udziałem psychologa/pedagoga

Wychowawca

Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej

Indywidualne rozmowy wspierające z każdym uczniem, jego rodzicami. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie wg ustaleń

Wychowawca

Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Zgodnie z potrzebami

Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty (reintegracja)

Lekcje wychowawcze – gry i zabawy integracyjne, rozmowy, warsztaty

Wychowawcy

Psycholog szkolny

 

Zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym w tym uzależnieniom behawioralnym

Lekcje wychowawcze

Wychowawca

Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Zgodnie z harmonogramem zajęć

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 ROK SZKOLNY 2023/2024

L.P

RODZAJ IMPREZY, UROCZYSTOŚCI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

WRZESIEŃ

1.

Inauguracja roku szkolnego

Dyrektor

2.

Wybór do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU-Joanna Ceynowa

3.

„Sprzątanie Świata” - posprzątanie okolicy

i terenu szkoły

Danuta Kużnicka

Anna Kaleta

4.

15 IX-Dzień kropki w geometrii

Katarzyna Skwiercz

Anna Kownatke

5.

25-26 IX-Europejski Dzień Języków Obcych

Ogólnopolski project edukacyjny” European Day of Languages…”

Emilia Szwemin

Ewa Nanaszko

6.

 28 IX-Dzień głośnego czytania

Anna Kaleta

7.

29 IX-Europejski Dzień Sportu dla klas 1-4

Ania Kaleta

PAŻDZIERNIK

8.

13 X-Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Katarzyna Skwiercz

Anna Kownatke

Marta Pokorska

Emilia Szwemin

Daria Milosz

9.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego- konkurs, gazetka tematyczna, realizacja w klasach 4-8.

Psycholog i Pedagog szkolny

10.

Ślubowanie klasy I

Joanna Motucka, Mirosława Licau

11.

Miesiąc bibliotek szkolnych

Anna Kaleta

12.

Dzień Głośnego Czytania

Anna Kaleta

13.

Ślubowanie na czytelnika.

Anna Kaleta

14.

21X -Obchody Światowego Dnia Owoców

i Warzyw w klasach 1-3.

Joanna Motucka

Mirosława Licau

Ewa Wujke

Aleksandra Dudek

LISTOPAD

15

„Bal Świętych” - przedstawienie

Joanna Ceynowa

16.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Adam Ryske

nauczyciel muzyki

17.

Andrzejki

Samorząd Uczniowski

wychowawcy

18.

 

17.XI-Światowy Dzień Tabliczki mnożenia dla

klas 3-7

Katarzyna Skwiercz

Anna Kownatke

19.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Psycholog i Pedagog szkolny

GRUDZIEŃ

20.

Mikołajki

 

Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas

21.

Wigilie klasowe

Wychowawcy klas

22.

Wigilia szkolna -Jasełka

Joanna Ceynowa

STYCZEŃ

23.

22-26 I-Tydzień Kryptologii.

Katarzyna Skwiercz

Anna Kownatke 

24.

12 I-Zabawa Karnawałowa

Dyrektor, wychowawcy klas, Rada Rodziców.

25.

Dzień Babci i Dziadka-kl.1-3 

Joanna Motucka

Aleksandra Dudek

 Mirosława Licau

Ewa Wujke

26.

Konkursy wystawiennicze z zakresu plastyki, fotografiki i twórczości ludowej

Maciej Kleisa

Daria Milosz

                                                                LUTY

27.

Apel podsumowujący I półrocze

Dyrektor Szkoły

28.

Walentynki-konkurs, poczta walentynkowa

Emilia Szwemin

Samorząd Uczniowski

29.

Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu

Adam Ryske

MARZEC

30.

Dzień Kobiet

Samorząd Uczniowski

31.

Rocznica Nadania Imienia Szkole

n-le Przedszkola

32.

 

Szkolny i gminny konkurs recytatorski

wychowawcy klas 1-3

Izabela Borkowska, Marta Pokorska,

33.

Kangur matematyczny

Anna Kownatke

34.

Gminny Turniej BRD

Danuta Kużnicka

35.

14 III-Święto liczby Pi

Anna Kownatke

Katarzyna Skwiercz

36.

Powitanie wiosny.

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas

KWIECIEŃ

37.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Anna Kaleta

38.

Konkurs „Rodna mowa”

Dorota Modlińska

39.

2 IV-Światowy Dzień Autyzmu

Psycholog i Pedagog szkolny

40.

Obchody Światowego Dnia Ziemi

Danuta Kuźnicka

MAJ

41.

Uczczenie rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 maja

Adam Ryske

42.

Konkurs wiedzy z chemii

Marzena Fortuna

43.

Dzień Matki w klasach 1-3

Joanna Motucka

Aleksandra Dudek

 Mirosława Licau

Ewa Wujke

CZERWIEC

44.

Dzień Dziecka na sportowo

Dawid Pomorski

Wychowawcy klas

45.

Mam talent

Opiekun SU

46.

Karta rowerowa

Danuta Kużnicka

47.

Festyn szkolny

Mirosława Licau

Joanna Motucka

Izabela Borkowska

Marta Pokorska

48.

Spartakiada dla klas 1-3

Wychowawcy klas 1-3

49.

Pożegnanie klasy 8

Danuta Kuźnicka

Izabela Borkowska

50.

Apel podsumowujący II semestr

Dyrektor szkoły

       

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych poddawany będzie ustawicznej weryfikacji wg potrzeb-ma charakter otwarty.

 

IX.ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie w dniu 26 września 2023r.

 

Data dodania: 2023-01-04 11:50:46
Data edycji: 2023-09-27 17:49:38
Ilość wyświetleń: 358

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej