Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Ceremoniał apelu

CEREMONIAŁ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Augustyna Necla

w MIEROSZYNIE

 

 

1. Symbole szkoły

2. Sztandar szkoły

3. Hymn szkoły

4. Uroczystości i apele szkolne

 

Wstęp

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość savoir – vivre i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci zasad postępowania w różnych miejscach sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli.

 

Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy tej placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowania i apeli.

 

Symbole szkoły

1. Szkoła Podstawowa im. Augustyna Necla w Mieroszynie posiada:

Ø· Patrona szkoły ,

Ø· Sztandar,

Ø· Hymn szkoły,

Ø· Ceremoniał Wewnątrzszkolny,

Ø· Logo szkoły.

 

Sztandar szkoły

Sztandar szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

 

1. Sztandar jest przechowywany na głównym holu w zamkniętej gablocie. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

2. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej opinii, godni tego zaszczytu.

 

Skład pocztu sztandarowego

 • chorąży: jeden uczeń
 • zastępca chorążego: jeden uczeń
 • asysta: dwie uczennice

 

Kandydatury składu pocztu sztandarowego zgłaszane są przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok począwszy – od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich nazwiska zostają wpisane do internetowej kroniki szkoły. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

 

Insygnia pocztu sztandarowego

§······ biało – czerwone szarfy

§······ białe rękawiczki

 

1. Uczniowie uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych powinni być ubrani odświętnie, chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.

2. Sztandar uczestniczy we wszystkich apelach związanych ze świętami państwowymi, które odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

3. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i dyrektorem szkoły bierze udział w następujących uroczystościach miejskich i gminnych:

 

ü··· święto Odzyskania Niepodległości,

ü··· rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

ü··· święta i uroczystości religijne,

ü··· udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.

 

4.Poczet sztandarowy uczestniczy również:

v·· w mszy z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

v·· Dnia Patrona Szkoły,

v·· w ceremonii ślubowania klasy pierwszej.

 

5. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

 • • „zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu,
 • • „prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego,
 • • „salutowanie sztandarem” – chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w czasie Podniesienia, Komunii św., Błogosławieństwa oraz odczytywania Apelu poległych czy salwy honorowej,
 • • „na ramię” – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod kątem 45 stopni,
 • • „spocznij” – postawa pocztu sztandarowego.

 

6. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wchodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista – dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

„Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.

Na co piątoklasista – chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

„Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami SP w Mieroszynie.

 

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym szóstoklasista przekazuje sztandar.

 

Hymn szkoły

1. Na apelach szkolnych w klasach O – VI, z wyłączeniem świąt państwowych śpiewany jest hymn szkoły.

Treść hymnu szkoły:

Chociaż każdy z nas jest młody

lecz go starym wilkiem zwą.

My, strażnicy Wielkiej Wody,

marynarze polscy to.

Morze, nasze morze,

wiernie ciebie będziem strzec.

Mamy rozkaz cię utrzymać,

albo na dnie, na dnie twoim lec,

albo na dnie z honorem lec.

2. Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” – 1 zwrotka.

 

Pasowanie na ucznia

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście stoją na baczność. Przedstawiciel klasy pierwszej podchodzi do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma do góry, na wysokości oczu, prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za prowadzącym pasowanie, rotę przysięgi / krótkimi fragmentami, które powtarzają uczniowie/.

 

Rota przysięgi

My uczniowie i uczennice klasy pierwszej wstępujący w progi Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie, świadomi powagi chwili

stajemy przed sztandarem i uroczyście ślubujemy:

Strzec honoru szkoły,

Stać się godnym jej tradycji

Kształtować umysły i charaktery tak, by w przyszłości, mogła być z nas dumna.

Ślubujemy !:

Będziemy starać się swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i

nauczycielom

Ślubujemy”.

 

2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu, złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:

„Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie.

 

Pożegnanie absolwentów

1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie.

Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzi gospodarz klasy szóstej. Absolwenci trzymają uniesioną do góry prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami jak do salutowania i powtarzają za Dyrektorem Szkoły tekst „Roty ślubowania”

 

Rota ślubowania absolwentów

 

„My, Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie, Tobie , Szkoło ślubujemy:

o··· wiernie strzec Twojego honoru,

o··· dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię,

o··· z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie,

o····· swoje życie opierać na wiedzy Wielkiego Człowieka – naszego patrona Augustyna Necla,

o····· zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu,

o····· zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju;

Ślubujemy !

 

Apele i uroczystości szkolne

 

1. Apele i uroczystości szkolne są organizowane dla uczniów klas O – VI

2. Przebieg apelu:

 

1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego.

Prowadzący apel

Proszę wszystkich o powstanie.

Baczność. Poczet sztandarowy SP im. Augustyna Necla w Mieroszynie wprowadzić.

Do hymnu.

v·· Raport: Pani Dyrektor, przewodniczący SU melduje uczniów klas O – VI gotowych do uroczystości z okazji ……/nazwa święta lub uroczystości/.

v·· Spocznij.

v·· Można usiąść.

2. Powitanie zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów:

Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie apelu

Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji …./nazwa święta lub uroczystości/ jest mi bardzo miło powitać przybyłych gości:

- Panią………,

- Pana……….,

- Nauczycieli,

- Pracowników szkoły,

- Rodziców,

- Uczniów.

3. Część oficjalna:

A. Przemówienie dyrektora szkoły i chętnych gości.

B. Wyprowadzenie sztandaru.

Prowadzący apel

Proszę wszystkich o powstanie.

Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar wyprowadzić.

Spocznij.

Proszę usiąść.

4. Część artystyczna:

Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie apelu

 • • Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.

5. Zakończenie apelu:

Dyrektor Szkoły

 • • Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom zaproszonym.
 • • Zakończenie uroczystości.

Prowadzący apel

Na tym kończymy naszą uroczystość.

Można się rozejść.

W dniu, w którym w szkole są apele z okazji świąt państwowych i uroczystości szkolne, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy: białe koszule, ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki, ciemne spódnice.

Stałe apele wpisane w kalendarz uroczystości szkolnych:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego / 1IX /,

2. Dzień Edukacji Narodowej / 16 X /,

3. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej / X /,

4. Święto Odzyskania Niepodległości / 11 XI /,

5. Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia / XII /,

6. Dzień Patrona Szkoły / 22 III /,

7. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja / 2 V /,

8. Zakończenie roku szkolnego / VI /.

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

1.··· Dzień Edukacji Narodowej,

2.··· Dzień Patrona Szkoły,

3.··· Święta państwowe,

4.··· Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Data dodania: 2010-11-08 11:47:01
Data edycji: 2023-03-24 13:02:41
Ilość wyświetleń: 360

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej