Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Statut przedszkola

 

 Załącznik
do uchwały

nr 9/12/ 09/2023
Rady Pedagogicznej
z dnia
12.09.2023

 

 

 

STATUT  PRZEDSZKOLA  W MIEROSZYNIE

 

 ----------------------------- TEKST JEDNOLITY-----------------------------

Stan prawny na dzień 12.09. 2023 r.

 

 

 

 

 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne ………………………………………… 3

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania przedszkola………………….………………..... 3

ROZDZIAŁ 3 Organy przedszkola………………………….………………...12

ROZDZIAŁ 4 Organizacja pracy przedszkola……………………………….. 18

ROZDZIAŁ 5 Organizacja działalności wychowawczo – dydaktycznej…….. 20

ROZDZIAŁ 6  Zasady odpłatności za przedszkole…………………………... 22

ROZDZIAŁ 7 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola…………………... 23

ROZDZIAŁ 8 Prawa i obowiązki  dzieci……………………………………...34

ROZDZIAŁ 9 Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola…...……36

ROZDZIAŁ 10 Postanowienia końcowe...……………………………………38

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne  

 • 1
 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole w Mieroszynie.
 2. Siedziba Przedszkola w Mieroszynie: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mieroszyno, Szkolna 2, 84-103 Łebcz
 3. Organ prowadzący: Gmina Puck.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Pomorski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole używa podłużnej, urzędowej pieczęci w pełnym brzmieniu: Publiczne Przedszkole w Mieroszynie, ul. Szkolna 2, 84-103 Łebcz oraz posługuje się pieczęcią metalową okrągłą dużą i małą z godłem i napisem w otoku Publiczne Przedszkole w Mieroszynie 
 • 2

Przedszkole jest placówką publiczną, która:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola  

 • 3

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 2. cele realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, czyli w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec okresu edukacji objętej wychowaniem przedszkolnym.
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
  1. w prowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  2. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  3. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • 4

Do zadań Przedszkola należy:

1)wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

 1. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno- ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 •  4a

W przypadku, gdy do przedszkola uczęszczają dzieci cudzoziemskie, dodatkowo do zadań przedszkola należy:

 • wspieranie dziecka cudzoziemskiego w aklimatyzowaniu się w nowych warunkach;
 • budowanie przyjaznego środowiska dziecku cudzoziemskiemu;
 • dostosowanie procesu dydaktycznego oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka cudzoziemskiego;
 • kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości, językowej, historycznej i kulturowej poprzez włączanie treści programowych w nauczaniu zintegrowanym i przedmiotowym oraz w działania wychowawcze prowadzone na podstawie Programu wychowawczo - profilaktycznego;
 • identyfikowanie potrzeb dzieci cudzoziemskich oraz stosownie do wyników diagnoz organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • włączanie dzieci cudzoziemskich do aktywnego udziału w życie przedszkola.
 • 4 b

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, poprzez:

1) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi;

2) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych;

3) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy;

4) przybliżanie tradycji i kultury regionu i najbliższej okolicy;

5) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;

7) tworzenie tradycji przedszkola;

8) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.

 1. W przypadku dzieci innych narodowości wplata się treści dotyczące kraju pochodzenia dziecka.
 2. Kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych w Przedszkolu realizowane jest między innymi poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu dzieci w życiu społecznym.
 3. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
 4. Dyrektor Przedszkola zapewnia warunki do realizacji działań wolontariackich na terenie Przedszkola i poza nim.
 5. Główne cele wolontariatu to:

1) zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie; 

2) kształtowanie postaw prospołecznych;

3) kreowanie roli Przedszkola jako miejsca prowadzenia aktywności wolontariackiej”

 • 5 

Sposoby realizacji zadań edukacyjnych:

 1. organizowanie sytuacji edukacyjnych w oparciu o program wychowania przedszkolnego lub programów własnych;
 2. stwarzanie warunków i możliwości do podejmowania przez dzieci wielostronnej aktywności;
 3. wdrażaniu nowoczesnych koncepcji pedagogicznych w całości lub wybrane elementy.
 • 6

Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola to:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;
 2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1) diagnozowanie, prowadzenie obserwacji dzieci we wszystkich sferach jego aktywności;

2) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci;

3) sprawowanie opieki nad dzieckiem, jego zdrowiem i bezpieczeństwem oraz zapewnienie optymalnych warunków do jego prawidłowego rozwoju;

4) wykorzystywanie wrodzonego potencjału dziecka i jego inicjatywy, naturalnych potrzeb i zainteresowań;

5) prowokowanie pytań i dostarczanie odpowiedzi;

6) wspieranie samodzielnych działań poprzez możliwość dokonywania wyborów, przeżywanie pozytywnych efektów tych działań;

7) kształtowanie kreatywności dzieci poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

8) zapewnienie dziecku miejsca, czasu umożliwiających spontaniczną zabawę;

9) pomoc w budowaniu własnego ja i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa;

10) edukację dziecka w kontaktach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym;

11) promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków i postaw;

12) kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec siebie, innych i otaczającego świata;

13) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez rozpoznawanie, wyrażanie własnych uczuć, konstruktywne rozpoznawanie trudności, uczenie się negocjowania, przepraszania i przebaczania;

14) organizowanie i udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

15) umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym realizowania zindywidualizowanego procesu nauczania i wychowania, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

 

 1. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 3. okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;
 4. zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
 5. zajęcia dodatkowe organizowane na koszt rodziców i za ich zgodą;
 6. wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw, uroczystości i imprezy.
 • 7
 1. W przedszkolu mogą być prowadzone eksperymenty i innowacje pedagogiczne.
 2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
  • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji
  • zgody autora innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu jeżeli założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 • 8 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku, a w szczególności:
 • sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
 • sprzęt posiada atesty i certyfikaty,
 • przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
 • w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcję dotyczącą jej udzielania.
 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie do momentu przekazania dziecka osobie upoważnionej.
 2. Podczas wyjścia poza teren przedszkola, zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy do 15 dzieci.
 3. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się w dzienniku zajęć wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
 4. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora.”
 5. Skreśla się § 9 pkt 1, 2, 3.
 • 9
 • Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 • Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.
 • Rodzice, którzy samodzielnie ubezpieczają dziecko zobowiązani są do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej.
 • 10 
 1. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 4. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 5. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
  • rodziców poszkodowanego dziecka,
  • pracownika służby bhp,
 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. 7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje Dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i inne.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją, strażą pożarną, ośrodkiem zdrowia.
 • 11
 • Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
 • W razie nie odebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę szukając kontaktu z rodzicami.
 • W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, nauczyciel zawiadamia policję.
 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku kiedy zachowanie rodziców lub prawych opiekunów wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

Rozdział 3

Organy przedszkola  

 •     12
 1. Organami przedszkola są:

- Dyrektor Przedszkola;  

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców

 1. Każdy z wymienionych organów w § 20 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe.
 2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w

                 kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i  

                 zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych

                 decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych, zapewniających prawidłowe

                 funkcjonowanie przedszkola.

 • 13
 1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora, zastępuje go zastępca dyrektora lub w razie nieobecności zastępcy dyrektora nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
 • 14
 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym: w ramach którego:

 1. a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców do 15 września, oraz wyniki i wnioski z jego realizacji do końca roku szkolnego;
 2. b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy

 nauczycieli;

 1. c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli;
 2. d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. a) kontroluje efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola oraz kontroluje przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu,
 4. b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 5. c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

- diagnozę pracy jednostki,

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

 

 1. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 2. wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy,
 3. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań statutowych,
 4. na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwiają dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.”
 • 15
 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym przedszkole, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, radą rodziców i środowiskiem lokalnym.
 2. Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.
 • 16
 1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie dochodów i wydatków i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 2. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.:
  1. odpowiada za dokumentację placówki,
  2. sporządza arkusz organizacyjny przedszkola,
  3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  4. dba o odpowiedni poziom dydaktyczny i wychowawczy przedszkola,
  5. ma prawo zwoływania zebrań rady pedagogicznej.
 • 17
 1. Dyrektor pełni funkcję kierownika jednostki i jest zwierzchnikiem służbowym dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 2. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia, z wyjątkiem skarg złożonych na kierownika jednostki.
 4. Dyrektor pełni funkcję kierownika jednostki i jest zwierzchnikiem służbowym dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • 18
 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
 • 19
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
 2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z podsumowaniem pracy wychowawczo opiekuńczo - dydaktycznej, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
 4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie wideokonferencji.

 1. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych  

               zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.”

 • 20

Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

 • 21
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. wprowadzanie zmian w statucie przedszkola,
  5. uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
  2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  3. program wychowania przedszkolnego proponowany przez nauczyciela przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu;
  4. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
  5. pracę dyrektora przedszkola w sprawie ustalenia oceny.
 3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
 • 22
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 3. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
 5. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 • 23
 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 •  24
 1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Członkowie rady rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
 •  25
 1. Kompetencje stanowiące rady rodziców:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  2. uchwalanie regulaminu swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.
 2. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców:
  1. możliwość występowania do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
  2. występowanie z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
  3. na wniosek dyrektora opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
  5. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
 • 26
 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

 1. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin jej działalności.
 • 27

 Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

 1. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
  1. organizowanie wspólnych posiedzeń;
  2. wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
  3. planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
 • 28
 1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
 2. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:
  1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
  2. podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień.
 3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • 29
 1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem a innymi organami przedszkola strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

Rozdział 4

Organizacja przedszkola  

 • 30
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.
 3. Przedszkole jest wielodziałowe.
 4. W przedszkolu w Mieroszynie docelowo mogą funkcjonować 3 oddziały, w których łącznie liczba dzieci nie może przekraczać 43 dzieci.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
 6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 7. Rodzice dzieci niepełnosprawnych zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o możliwości jego przebywania w grupie dzieci zdrowych.
 8. Zajęcia edukacyjne oraz organizacja pracy przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, mogą być organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci, a także konieczność zapewnienia dzieciom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia  oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia.
 • Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć:
 1. dziennik elektroniczny Librus,
 2. lekcje online przy zastosowaniu aplikacji Teams,
 3. sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,
 4. materiały i funkcjonalne, zintegrowane platformy edukacyjne udostępnione i rekomendowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 5. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 6. platformy edukacyjne oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela, w tym: podręczniki, karty pracy, zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń;

2) sposób przekazywania dzieciom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć:

 1. a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS,
 2. b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
 3. c) drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Facebook, Messengera lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,
 4. d) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji.

Rozdział 5

Organizacja działalności wychowawczo - dydaktycznej 

 • 31
 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć stricte dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka angielskiego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

- z dziećmi wieku 3 - 4 lat około 15 minut;

- z dziećmi w wieku 5 - 6 lat około 30 minut.

 1. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut.”
 • 32
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu dokumentowane są w dziennikach zajęć i przechowywane w przedszkolu.
 • 33
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.”
 3. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 21 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku.
 •  34

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Ramowy rozkład dnia może być zmieniony w ciągu roku.
 • 35

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 3. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala dyrektor w zależności od frekwencji dzieci.
 4. Zajęcia w przedszkolu trwają do 10 godzin dziennie.
 5. Bezpłatna realizacja podstawy programowej odbywa się od godz. 8.00 do godz. 13.00
 6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie.
 7. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszczane są na tablicy ogłoszeń Przedszkola.
 •  35a

W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

 1. Dyrektor Przedszkola w celu realizacji kształcenia na odległość:

1) przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz rodziców adres e-mail oraz poprzez stronę internetową przedszkola;

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach dzieci na podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań;

3) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola;

4) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędna do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać;

5) zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje o formie i terminach tych konsultacji;

7) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawy programów wychowania przedszkolne.

 

Rozdział 6

Zasady odpłatności za przedszkole

 •  36
 1. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godz. dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.
 2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Mieroszynie w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat jest odpłatne. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Rada Gminy Puck.
 3. Informacja o odpłatności i zasadach wnoszenia opłat za zajęcia dodatkowe przekazywana jest na zebraniu ogólnym rodziców oraz umieszczana na tablicy ogłoszeń.
 4. Opłata, o której mowa w ust.2 podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu (z zastrzeżeniem, iż jest to nieobecność ciągła, min. 5 dni) poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu i jest obliczana wg zasady liczenia dni nieobecności razy stawka za 1 godz. pobytu dziecka powyżej podstawy programowej.
 5. Opłata jest wnoszona przez rodziców w terminie do 10 dnia danego miesiąca za okresy miesięczne, na podstawie deklarowanego przez nich dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu i stanowi sumę dziennych opłat w miesiącu.
 6. W przypadku, gdy termin płatności opłat przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
 7. W przypadku każdej rozpoczętej, niezadeklarowanej godziny w przedszkolu uiszcza się dodatkową opłatę tj. 1 zł za godzinę.
 8. Nie wpłacenie w przypisanym terminie kwoty opłaty stałej powoduje naliczanie odsetek od dnia następnego po dniu, na który przypadł termin płatności.
 • 37
 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
 2. Wyżywienie jest organizowane w formie cateringu.
 3. Warunkiem przystąpienia przedszkola do organizacji wyżywienia w formie cateringu jest zgłoszenie minimum 20 chętnych osób zainteresowanych taką formą wyżywienia dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mieroszynie.
 4. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
 5. Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu nie dłużej niż 5 godzin dziennie, niekorzystającego z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie.
 6. Sposób dożywiania dziecka wskazanego w ust. 3 ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.
 7. Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są przez rodziców. Stawka dzienna oraz termin płatności za wyżywienie ustala firma cateringowa.
 8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do nauczyciela danego oddziału najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, rodzicom

przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki w następnym miesiącu                                                                z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

Rozdział 7

 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 •  38
 1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:
  1. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez,
  2. przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola,
  4. zapewnienie higienicznych warunków pracy,
  5. zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).
 2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków oraz:
 3. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Przedszkola wykonują następujące zadania:

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z dziećmi lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym;

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola.

 • współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.:
  1. informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,
  2. udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,
 • ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie - w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.),
 • udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne),
 • planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość; m.in.:
  1. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
  2. dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,
  3. wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,
  4. stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,
  5. stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy,
  6. realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby                    i zainteresowania dzieci,
 • prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
  1. dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,
  2. prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną,
  3. współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,
  4. przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
  5. dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom.
 • prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Nauczyciel ma prawo do:
  1. do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia dyrektorowi.
  2. do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

 

 1. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców.”
 • 38a
 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie Przedszkola, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z dziećmi zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Przedszkola.
 2. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.
 3. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz.
 4. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
 5. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.”
 • 39
 1. W przedszkolu możliwa jest pomoc logopedy, w szczególności dla dzieci sześcioletnich.
 2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń, 
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
  4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  5. Logopeda w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość:

1) przygotowuje i przekazuje ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel;

2) zobowiązuje się do wyboru ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie;

       3) prowadzi porady i konsultacje przy pomocy dostępnych środków  

       komunikacji

 • 40

Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

 1. udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, w tym w WDN,
 2. samokształcenie,
 3. pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów,
 4. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami,
 5. aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.
 • 41
 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno - wychowawczego organizując w szczególności:
 2. zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku,
 3. zebrania oddziałowe - co najmniej 2 razy w roku,
 4. konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców systematyczne, w miarę potrzeb,
 5. zajęcia otwarte dla rodziców - w miarę potrzeb,
 6. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny - wg harmonogramu,
 7. spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi (wg potrzeb).
 8. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.
 • 42

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

 • 43

1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

2.Rodzice mają w szczególności prawo do:

 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną,
 • pomoc w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą itp.,
 • zgłaszania sugestii i propozycji dotyczących wyboru nauczyciela lub oddziału.
 • 44
 1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. na:
 • udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,
 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • terminowego regulowania należności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu wynikających z zawarcia umowy,
 • usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie lub pisemnie
 1. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice pozostają w stałym kontakcie z wychowawcami.
 2. W trakcie kształcenia na odległość rodzice zobowiązani są wspierać dziecko w wykonywanych zadaniach, jednak pozwolić na samodzielność wykonywanych prac.
 3. Rodzice, zgodnie z zaleceniami nauczyciela, zobowiązani są do przesłania nauczycielowi wykonanych przez dziecko zadań.”
 • 45
 1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Udzielana wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i warunków środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dziecka,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) Dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

5) pielęgniarki/higienistki;

6) pomocy nauczyciela;

7) pracownika socjalnego;

8) asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego;

10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 1. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1) porady;

2) konsultacje;

3) warsztaty;

4) szkolenia.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i zawieszenia zajęć nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.” 
 • 45 a
 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka sześcioletniego, objętego wychowaniem przedszkolnym, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 4. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie kształcenia na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań.
 5. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o:

1) preferowaniu zabawy indywidualnej;

2) łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek;

3) wysokim stopniu ruchliwości;

4) nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu;

5) potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom.

 1. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 • 45 b

     Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 45 c

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola.
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 45 d

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi, która dotyczy:
 1. rekomendowania dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola;
 2. prowadzenia badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 3. rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
 4. Współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w szczególności powinno dotyczyć:
 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
 • dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;
 • doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci.
 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom.
 2. Współpraca, w zależności od potrzeb z innymi podmiotami: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, dyrektorem, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym.
 3. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie ww. zadań.
 • 46
 1. Przedszkole zatrudnia także pracowników w zakresie pomocy nauczyciela i obsługi technicznej.
 2. Liczba pracowników określona jest w organizacji pracy przedszkola i zatwierdzana przez organ prowadzący.
 • 47
 1. Pracownicy wymienieni w § 46 ust. 1 współuczestniczą w procesie wychowawczo

       - opiekuńczym poprzez:

 1. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci            w przedszkolu,
 2. życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci,
 3. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
 • 48

 W przedszkolu funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych  Osobowych (IODO). Do zakresu zadań IODO należy w szczególności: 

 • informowanie administratora,  podmiotu  przetwarzającego  oraz  pracowników,  którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;  
 • monitorowanie przestrzegania  RODO,  innych  przepisów  Unii  lub  państw  członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony  danych  osobowych,  w  tym  podział  obowiązków,  działania  zwiększające świadomość,  szkolenia  personelu  uczestniczącego  w  operacjach  przetwarzania  oraz powiązane z tym audyty; 
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji  punktu  kontaktowego  dla  organu  nadzorczego  w  kwestiach  związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 •  49
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą, na podstawie Kodeksu Pracy.
 3. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, Dyrektor Przedszkola może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki dzieci

 • 50

      Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce oraz wszystkich    zajęć organizowanych poza nią między innymi:

 • zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,
 • uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,
 • zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zapewnia bezpieczeństwo podczas pobytu na placu zabaw.
 • 51
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo dydaktyczny, uwzględniający zasadę:
  • aktywności,
  • indywidualizacji,
  • stopniowania trudności,
  • poglądowości.
 2. Dziecko ma prawo do:
  • podmiotowego i życzliwego traktowania,
  • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
  • akceptacji takim, jakie jest,
  • własnego tempa rozwoju,
  • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
  • zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
  • wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
  • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami,

9) zdrowego i smacznego jedzenia.

 • 52

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1. szanowania wytworów innych dzieci,
 2. podporządkowania się obowiązującym w grupie zasadom współżycia społecznego,
 3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 4. kulturalnego zwracania się do dorosłych i dzieci.
 • 53
 1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
  • jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie wyjaśnią przyczyny nieobecności,
  • gdy rodzice zalegają z płatnością za wyżywienie lub świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których korzysta dziecko przez okres dwóch miesięcy,
  • jeżeli dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych dzieci, a rodzice nie współpracują z przedszkolem, poradnią specjalistyczną w celu podjęcia odpowiedniej terapii.
 2. Nie można skreślić z listy dziecka, które jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

Rozdział 9

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 • 54
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przez co najmniej 50 % dni w miesiącu.
 5. Zastrzega się, że dziecko przyjmowane do przedszkola spełnia warunki podane w punkcie 1 lub 2 rozdziału 9 i jednocześnie posiada zdolność samodzielnego radzenia sobie podczas czynności samoobsługowych związanych z higieną osobistą. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie okresu przejściowego, do dwóch tygodni.
 • 55 
 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.
 2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:
  • oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu,
  • plakatu umieszczonego na publicznych tablicach ogłoszeniowych,
  • ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Przedszkola i organu prowadzącego.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek (karta zgłoszenia) złożony przez rodzica kandydata ubiegającego się o miejsce w przedszkolu.
 • 56
 1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest według szczegółowych zasad określonych przepisami ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na ich podstawie zarządzeń.
  1. Dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w Przedszkolu w Mieroszynie w roku następującym po ogłoszeniu rekrutacji nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W takim przypadku rodzice zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego dla swojego dziecka są zobowiązani złożyć wniosek                       o kontynuowanie wychowania przedszkolnego.
  2. W szczególnych sytuacjach o przyjęciu kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna, po zasięgnięciu opinii u Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie.
 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami na dany rok szkolny określa organ prowadzący.
 3. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.
 4. Do przedszkola mogą być przyjęte również dzieci niebędące obywatelami polskimi. Warunkiem przyjęcia dzieci obcokrajowców jest posiadanie wolnych miejsc oraz uzyskanie zgody organu prowadzącego na utworzenie dodatkowych oddziałów. Dzieci te mają prawo do równego traktowania oraz wszystkich statutowych praw i obowiązków. Dziecko zapisuje się na wniosek rodziców ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad uczniem.”
 • 56a 

Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem:

 1. Na wniosek rodziców Dyrektor Przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku poza Przedszkolem.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe  

 • 57
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola jest on objęty monitoringiem wizyjnym kamer.
  • monitoringiem wizyjnym objęte są w szczególności:
   1. brama wjazdowa,
   2. boiska (wielofunkcyjne i trawiaste);
  • monitorowanie wizyjne stanowi środek uzupełniający i wspierający istniejący w szkole system dyżurów oraz obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów;
  • materiały z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystywane zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych i tylko po otrzymaniu zgody dyrektora szkoły;
  • urządzenie rejestrujące i monitor znajdują się w gabinecie dyrektora i są pod nadzorem osób upoważnionych;
  • wgląd do rejestrowanego obrazu poprzez łącze internetowe dostępny jest w gabinecie dyrektora;
  • obraz ze wszystkich kamer jest zapisywany i przechowywany przez okres 14 dni wyłącznie na twardym dysku rejestratora.
 • 57a

Ceremoniał

 1. W Przedszkolu obowiązuje ceremoniał, który:
 • jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad, dotyczących zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych, ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu.
 • uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.
 1. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej i części artystycznej.
 2. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.
 3. Do uroczystości środowiskowych i przedszkolnych wymagających uwzględnienia symboli narodowych należą w szczególności:

1) święto niepodległości;

2) święto flagi;

3) pasowanie dzieci na przedszkolaka;

4) zakończenie roku szkolnego

 1. Do obowiązków dzieci należy podkreślenie swoją postawą podniosłego charakteru świąt państwowych i przedszkolnych, dzieci powinny być ubrane w strój galowy.”
 2. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i opublikuje tekst ujednolicony statutu.

 •       58
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 • 59  
 1. Po każdej nowelizacji statutu następuje publikacja tekstu ujednoliconego.
 2. Statut obowiązuje: wychowanków, rodziców, nauczycieli, dyrektora oraz pracowników administracji i obsługi.

3.Wersja elektroniczna statutu znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.mieroszynosp.edu.pl, natomiast wersja papierowa znajduje się u dyrektora.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 12 września 2023 roku.

 

 

 

 

Data dodania: 2023-01-02 11:50:22
Data edycji: 2023-09-27 17:54:50
Ilość wyświetleń: 337

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej