Od lutego do czerwca 2014 r. w grupie 0a oddziału przedszkolnego realizowano autorski projekt dydaktyczny pt. „Poznajemy kontynenty”, stanowiący rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej. Projekt przeznaczono dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego po raz drugi. Miał on na celu utrwalenie wiedzy o Polsce oraz poznanie innych krajów europejskich i kontynentów. Dzieci uczyły się poszanowania i tolerancji dla odmienności innych ludzi i kultur

oraz rozbudzały swoje zainteresowania życiem przyrodniczym na innych kontynentach. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem różnorakich form i środków dydaktycznych.

 

PROJEKT DYDAKTYCZNY „POZNAJEMY KONTYNENTY”

AUTOR PROJEKTU: Izabela Borkowska

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

nauczyciel oddziału przedszkolnego,

gr. 0a – Izabela Borkowska

Uczestnicy projektu: dzieci z oddziału przedszkolnego,

grupa 0a

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

I. WSTĘP


Zapisy w podstawie programowej wychowania przedszkolnego mówią m.in. o potrzebie edukacji obywatelskiej (nr obszaru: 15. 3-5), zarówno w zakresie zagadnień dotyczących własnego kraju, jak i krajów Unii Europejskiej. Istotą tzw. edukacji europejskiej jest wpajanie dziecku szacunku do dziedzictwa kultury narodowej, a także kultur innych narodów.
Projekt „Poznajemy kontynenty” zakłada rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej dla dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego po raz drugi. W oparciu o ten projekt dziecko utrwaliło swoją wiedzę dotyczącą własnego kraju. Wiedza ta stanowi punkt wyjścia do poznania innych krajów europejskich i kontynentów. Dziecko miało okazję dostrzec, że na Ziemi żyją ludzie o różnym kolorze skóry i sposobie życia, przy jednoczesnym uzmysłowianiu mu, że wszyscy ludzie mają równe prawa.


Opracowując ten projekt miałam na uwadze, aby dziecko uczyło się poszanowania
i tolerancji dla odmienności innych ludzi i kultur oraz rozbudzało swoje zainteresowania życiem przyrodniczym na innych kontynentach.

Projekt edukacyjny ,,Poznajemy kontynenty” skierowany został dla dzieci grupy 0a (sześciolatki-11 osób, pięciolatki-4 osoby). Zajęcia były modyfikowane w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci. Dużą wagę przykładano do indywidualizacji procesu nauczania.

II. CELE GŁÓWNE

1. Wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju i wybranych krajów UE.
2. Budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny.
3. Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach .
4. Rozumienie i akceptowanie odmienności innych ludzi.

5. Budzenie zainteresowania elementami środowiska przyrodniczego na 
    różnych kontynentach.

6. Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności pracy w grupie.III. CELE SZCZEGÓŁOWE
Dziecko:

 1.  1. Rozumie, że Polska leży w Europie;
 2.  2. Wymienia nazwy niektórych państw Europejskich, wie, że Polska 
       należy do UE;
 3.  3. Rozpoznaje flagi wybranych państw europejskich; zna flagę 
       Wspólnoty;
 4.  4. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi własnej Ojczyzny oraz 
       innych państw;
 5.  5. Uczestniczy w spotkaniu z Zespołem Folklorystycznym „Bursztynki”;
 6.  6. Bierze udział w wycieczce do Pucka – poznaje elementy kultury 
       kaszubskiej, historię miasta;
 7.  7. Zna nazwy „Europa, Afryka, Azja, Ameryka, Australia, Antarktyda”
 8.  8. Rozpoznaje wybrane kontynenty na mapie świata;
 9.  9. Potrafi podać po jednym elemencie charakterystycznym dla danego 
       kontynentu;
 10.  10. Interesuje się przyrodą, kulturą, tradycjami i osiągnięciami zarówno 
        własnego kraju, jak i innych;
 11.  11. Poszukuje informacji na temat życia ludzi i zwierząt na różnych 
        kontynentach;
 12.  12. Szanuje odrębność ludzi innych narodów i ras.
 13.  13. Umie współpracować w grupie: razem z rówieśnikami wykonuje 
        konturową mapę świata;
 14.  14. Starannie koloruje, wycina, skleja, wykonuje prace plastyczne 
        związane z tematem.


IV. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: luty – czerwiec 2014 r.

V. SPOSOBY REALIZACJI

Realizacja treści wynikających z projektu zakładała wszechstronną aktywność dzieci. Dzieci podejmowały różnorakie działania w trakcie zajęć oraz w czasie wyjść poza teren szkoły. Projekt został zrealizowany poprzez przeprowadzenie dwunastu zajęć dydaktycznych oraz dwóch wyjść(wyjazdów) poza teren „zerówki”. Na potrzeby projektu w sali oddziału przedszkolnego stworzono specjalną tablicę z mapą świata, na której zamieszczano kolejno poznawane przez dzieci kontynenty, ze zwróceniem uwagi na cechy charakterystyczne określonych krain.

 

VI. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

 

L.P.

Temat zajęć

Data zajęć przeprowa-dzonych  w ramach projektu

Aktywność dziecka

Elementy charakterystyczne
dla danego tematu

1.

„Antarktyda”

4.02.2014

Dziecko:

- ogląda mapy w atlasie,

- zapoznaje się z konturową mapą świata;

- słucha informacji o Antarktydzie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwierzęta zamieszkujące ten kontynent;

- wskazuje na mapie położenie Polski, Mieroszyna; określa odległość własnego kraju od poznawanego kontynentu;

- słucha ciekawostek o środowisku przyrodniczym na Antarktydzie;

- bierze udział w zabawie „Prawda czy fałsz”

- czyta globalnie nazwę kontynentu

- ogląda fotografie dotyczące życia pingwinów;

- tańczy przy piosence „Pingwin”

- wykonuje pracę plastyczną wg Klanzy „Pingwin”

pingwin

2.

„Afryka”

10.03.2014

Dziecko:

- odpowiada na pytania nauczyciela

- wskazuje położenie Afryki na mapie

- opowiada o swoich skojarzeniach z Afryką

- słucha informacji przekazywanych przez nauczyciela, ogląda ilustracje i zdjęcia demonstracyjne

- bierze udział w quizie

- wykonuje „Afrykański taniec” przy muzyce z Czarnego Lądu

- poznaje elementy kultury Starożytnego Egiptu,

- podaje cechy klimatu Afryki, wie, co to pustynia

- wymienia niektóre zwierzęta egzotyczne

- czyta globalnie wyraz „Afryka”

- wykonuje wyklejankę ze zwierzętami Afryki (zebra, żyrafa)

Lew, zebra, żyrafa

Starożytny Egipt

3.

„Europa – nasz wspólny dom”

23.04.2014

Dziecko:

-Słucha opowiadania K.Sowińskiej”Bajka o Unii Europejskiej”

- Bierze udział w zabawie orientacyjno-porządkowej ”Podróż po Europie”

- Wykonuje flagę UE

- Ogląda mapę Europy

- Słucha nazw wybranych krajów UE , łączy je ze zdjęciami miejsc pochodzącymi z tych krajów;

- Słucha hymnu UE, rozpoznaje ten utwór wśród innych utworów muzycznych

Flaga i hymn UE

4.

„Włoski dzień”

24.04.2014

Dziecko:

- Bierze udział w zabawie ruchowej „Podróż po Włoszech”

- Uczestniczy w zabawie dydaktycznej „Poznajemy Włochy”: słucha ciekawostek o Włoszech, wskazuje je na mapie konturowej, zapoznaje się ze zdjęciami zabytków, słucha włoskich słów

- tańczy włoski taniec

- składa z części flagę Włoch, koloruje ją farbami

- tworzy na papierowych talerzach (wg własnego pomysłu) ,z użyciem plasteliny pizzę „Bambino”

- wita się i żegna z innymi dziećmi w języku włoskim

Flaga Włoch, papież, wybrane zabytki, pizza

5.

„Jedziemy windą w europejskim domu”

28.04.2014

Dziecko:

- Słucha powitań w różnych językach europejskich;

- Układa puzzle z mapą konturową Europy;

- Bierze udział w zabawie dydaktycznej „Jedziemy windą w Europejskim domu”

- rozpoznaje wybrane flagi państw europejskich

- zapoznaje się z maskotką UE – Syriusza

- wykonuje prosty układ choreograficzny przy muzyce irlandzkiej

- rozpoznaje jeden z symboli Francji - Wieżę Eiffla

-buduje własne wieże z klocków

Wieża Eiffla , powitania w wybranych językach europejskich

6.

„Baśń Pana Andersena”

29.04.2014

Dziecko:

- Słucha baśni H.Ch. Andersena ”Księżniczka na ziarnku grochu”, udziela odpowiedzi na temat utworu;

- Określa kolejność zdarzeń w baśni;

- Wyznacza pierwszą i ostatnią głoskę w nazwach wybranych krajów

- Zapoznaje się ze strojami narodowymi Polaka, Greka, Niemca

-Koloruje obrazki przedstawiające sceny z baśni, opowiada o nich

- Wypełnia kolorem kontury flagi Danii

- Wie, ze klocki lego pochodzą z ojczyzny Andersena – autora wielu baśni i bajek

Baśń „Księżniczka na ziarnku grochu”

7.

„Europa. Węgierska Baśń.

Polska – moja Ojczyzna”

30.04.2014

- bierze udział w zabawach   grupowych ze śpiewem;

- wskazuje na mapie Europę, wie, gdzie leży Polska;

- Zna nazwę stolicy Polski, największej rzeki w Polsce, Morza Bałtyckiego

- rozpoznaje nasze symbole narodowe oraz symbole Kaszub

- Wymienia niektóre nazwy miast w Polsce

- bierze udział w pogadance na temat pogody w Polsce i klimatu w Europie.

- nazywa i koloruje zwierzęta występujące w Europie;

- słucha węgierskiej baśni pt. „Próżny król”, odpowiadana pytania;

Klimat Europy

Symbole narodowe Polski, symbole Kaszub- małej Ojczyzny

8.

„Azja”

14.05.2014

Dziecko:

-czyta globalnie wyraz „Azja”, dzieli go na głoski;

- zapoznaje się z mapą obrazkową Azji, nazywa elementy ukazane na mapie

- słucha ciekawostek z życia ludzi i zwierząt w Azji;

- wie, że Azjaci mają inny wygląd niż Europejczycy czy Afrykańczycy, jednak zdaje sobie sprawę z tego, ze wszyscy ludzie są równi

- ogląda ilustracje ukazujące Japonkę, Hindusa. Maluje akwarelami obrazki z tymi postaciami;

- wypowiada się na temat sportów uprawianych w Azji, np.sumo

- nazywa zwierzęta ukazane na mapie Azji

- wie, że Azja jest największym kontynentem, z najwyższymi górami świata (rozpoznaje czerwone oznaczenie Himalajów na globusie)

- uczestniczy w zabawie naśladowczej przy japońskiej muzyce

Japonka, Hindus, Panda,Tygrys, Himalaje

9.

„Ameryka PN”

19.05.2014

Dziecko:

- ogląda mapę obrazkową Ameryki Północnej, czyta globalnie wyraz „Ameryka”

- opowiada o swoich skojarzeniach z Ameryką

- wie, że mieszkańcy tego kontynentu w większości mówią w języku angielskim

- ogląda fotografię Statuy Wolności

-słucha informacji o zwierzętach Ameryki PN

- uczestniczy w zabawie „prawda czy fałsz”

- słucha opowiadań o mieszkańcach Dzikiego Zachodu, pracy kowbojów,

- wie, jak wygląda bawół.

- Bawi się przy muzyce „Wio, koniku, wio”: tworzy zaprzęgi, naśladuje łapanie na lasso, reaguje na zmiany w muzyce

- przymierza kapelusz Sombrero, wie, że Meksykanie noszą takie kapelusze, żeby chronić się przed słońcem

- ogląda ilustracje Meksyku

- bierze udział w konkursie na najstaranniej pokolorowany obrazek Meksykanina

Statua Wolności, Meksykanin, Kowboj, Bawół

10.

„Ameryka PD”

20.05.2014

Dziecko:

- wskazuje na mapie obrazkowej Amerykę Południową

- nazywa ukazane na mapie zwierzęta

- wie, co to dżungla

-bawi się przy piosence „Dżungla”, śpiewa refren i ilustruje ruchem słowa utworu,

- słucha historii o odkryciu Ameryki przez Europejczyków

- opisuje wygląd Indian, ich zwyczaje

- koloruje obrazek Indianina

- bierze udział w zabawie logopedycznej „Indianin”

- ogląda Atlas Świata, zadaje pytania, słucha wyjaśnień udzielnych rzez nauczyciela.

Indianin, Dżungla, Papuga

11.

„Spotkanie z Bursztynkami”

21.05.2014

Dziecko:

-        Wie, że mieszka na Kaszubach;

-        Rozpoznaje elementy kultury kaszubskiej;

-        Zna instrumenty kaszubskie ”diabelskie skrzypce” i „burczybas”

-        Uważnie słucha opowiadań członków zespołu;

-        Zadaje pytania związane z tematem spotkania;

-        Wie, co to trema, scena, bis, widownia

-        Przestrzega zasad w trakcie słuchania mini-recitalu piosenek kaszubskich;

Strój kaszubski, burczybas,”Diabe-lskie skrzypce, piosenki kaszubskie

12.

„Wycieczka do Pucka”

29.05.2014

Dziecko:

- uczestniczy w wycieczce do Pucka

- poznaje elementy historii „Małej Ojczyzny”

- zwiedza muzeum: ogląda zabytkowe eksponaty, w trakcie własnych działań sprawdza stare narzędzia, korzysta z wystawy multimedialnej, słucha „Kaszubskich nut”, śpiewa razem z innymi

- podziwia malarstwo na szkle oraz fotografie ukazujące piękno Polski Północnej;

- wie, że Kaszuby mimo swojej odmienności należą do Polski

- odwiedza puckie molo, port( słucha opowiadania o zaślubinach Polski z morzem), Stary Rynek, Kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła;

Zabytki miasta Puck i okolic, muzeum „Szpitalik” , Zatoka Pucka, molo,port

13.

„Australia”

6.06.2014

Dziecko:

- podejmuje próby definiowania słowa „globus”

- dzieli słowo „globus” na głoski, czyta je globalnie

- wskazuje na mapie obrazkowej i globusie wcześniej poznane kontynenty, zauważa, że pozostał jeszcze jeden kontynent

- słucha informacji nauczyciela: poznaje nazwę „Australia” i „Oceania”

- nazywa ukazane na mapie obrazkowej zwierzęta żyjące w Australii, słucha ciekawostek o nich

- wykonuje figurki misia koali z rolki i papieru

- słucha opowiadania nauczyciela o pierwotnych mieszkańcach Australii, poznaje nazwę „Aborygen”

- ogląda w atlasie Australię i wyspy położone wokół niej

- tańczy w rytmie hawajskiej muzyki z użyciem tradycyjnych hawajskich wieńców z kwiatów;

Aborygeni, Koala, kangur

14.

„Spacerkiem przez kontynenty”

9.06.2014

Dziecko:

- przypomina nazwy poznanych kontynentów

- wskazuje kontury kontynentów na mapie obrazkowej

- bierze udział w zabawie ”Spacerkiem przez kontynenty”

- próbuje ustalić, co oznaczają symbole legendy na globusie, słucha wyjaśnień nauczyciela;

- bierze udział w improwizacjach ruchowych do muzyki z różnych stron świata;

- odpowiada na pytania nauczyciela

- losuje mapy poszczególnych kontynentów, nazywa je i zwierzęta na nich ukazane; koloruje i wycina mapki

- pracuje w grupach: układa makietę mapy świata, przykleja określone elementy

- układa i rozwiązuje zagadki o kontynentach

Mapa świata

 

VII. METODY PRACY

- podające ( przyswajanie)
- problemowe ( odkrywanie)
- aktywizujące ( przyswajanie)
- praktyczne (działanie)

VIII. FORMY PRACY

- wycieczki
- zajęcia planowane
- sytuacje okolicznościowe
- zabawy i gry dydaktyczne
- zajęcia artystyczne
- zabawy z elementami dramy
- spotkania

IX. SPOSOBY EWALUACJI PROJEKTU

Osiągnięcia dzieci badano różnymi narzędziami:
- ocenianie zajęć na bieżąco
- udział dzieci w konkursach i quizach
- obserwacje zamierzone
- prace plastyczne, makiety
- rozmowy z rodzicami
- zdjęcia

OPRACOWANIE:

Izabela Borkowska

Wyszukiwarka

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości

Szkoła uczestniczy w

wosp.jpg