Informacja o PROGRAMIE

„SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do V edycji programu społecznego Szkoła bez przemocy".

Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach, poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które zwalczałyby to zjawisko systemowo i skutecznie.

Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie się do przestrzegania zasad kodeksu "Szkoły bez przemocy" oraz podejmowanie konkretnych działań zapobiegających agresji.

Szkolnymi koordynatorami programu są:

p. Izabela Borkowska i p. Dawid Pomorski.

KODEKS NASZEJ SZKOŁY

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy
.

W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.

Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.

Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Kodeks „Szkoły bez przemocy” został przygotowany przez Radę Programową kampanii, w skład której wchodzą: Joanna Pilcicka, Prezes Media Regionalne, Dorota Stanek, Prezes Polskapresse, prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny, dr Anna Giza - Poleszczuk, socjolog, Ewa Czemierowska, psycholog ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz Inaczej" oraz Jacek Michałowski, psycholog, dyrektor programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej informacji na temat kampanii i przewidzianych w związku z nią działań można uzyskać na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl

Na stronie te znajdują się również materiały dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Wyszukiwarka

Goście na stronie

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła uczestniczy w

wosp.jpg